4. Sınıf Konuları

İlköğretim sürecinin ilk yıllarında öğrencilerin teknolojik araç-gereçleri kullanmadan iş birliği içerisinde oyun, drama gibi etkinlikler aracılığı ile hem bilgi ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi edinmeleri hem de bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanması önem taşımaktadır. Bu nedenle bu seviyedeki kitapta yer alan etkinlikler kağıt kalem etkinliklerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin eğlenerek iş birliği içerisinde bilgi iletişim teknolojilerini, programlama ile ilgili temel bilgi ve becerileri keşfetmeleri hedeflenmektedir. Temel olarak birinci seviye etkinlikleri çerçevesinde ilk haftalar, çocukların çevresindeki teknolojik araçları keşfetmelerine ve bilgisayar destekli çoklu ortam araçlarının kullanım nedenlerini anlamlandırmalarına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda şu kazanımlara dönük sınıf içi etkinliklere odaklanılmıştır:

• BT.1.D1.1. Çevresinde yaygın olarak kullanılan teknolojik araçları tanır.

• BT.1.D1.2. Teknolojik araçlarla yapılabilecek işlemleri listeler.

• BT.1.D1.3. Bilgisayarların farklı amaçlar için kullanılabildiğini fark eder.

• BT.1.D1.4. Çoklu ortam kaynaklarını öğrenme amaçlı kullanır.

Eğitsel oyunlar kullanılarak mantık yürütme, problem çözme gibi düşünme becerileri desteklenebilir. Temel teknolojik farkındalığın ortaya çıkarılmaya çalışıldığı ilk haftaların ardından günümüzün önem kazanan konu başlıklarından biri olan bilgisayar etiği ve güvenliği üzerine odaklanılmış, üç ayrı kazanıma yönelik ders içerikleri oluşturulmuştur:

• BT.2.D1.1. Teknoloji kullanımında başkalarının haklarına saygı duyması gerektiğini fark eder.

• BT.2.D1.2. Teknolojiyi kullanırken sorumluluk alması gerektiğini anlar.

• BT.2.D1.3. Bilgisayar ve bileşenlerini kullanırken uyması gereken güvenlik kurallarını açıklar.

Donanımın güvenli kullanımı ve temiz tutulması için gerekli önlemlerden bahsedilir. Sınıfla birlikte laboratuvar kullanım kuralları belirlenebilir. Dijital ortamlarda etkileşim içerisinde bulunmanın gerektirdiği dikkat ve bireysel sorumluluk bilincinin, gelecek nesillerin bu yöndeki değişimine katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Etik ve güvenliğe yönelik verilen ilk ipuçlarının ardından, teknoloji kullanımının temel gerekçelerinden biri olan iletişim kavramına yönelik iki ayrı kazanım üzerinde durulmuştur:

• BT.3.D1.1. Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder.

• BT.3.D1.2. Teknoloji aracılığıyla iletişim kurabileceğini fark eder.

Bu kazanımlar altında gerçekleştirilen öğrenen merkezli uygulamalar ve drama çalışmalarıyla teknolojinin iletişimi kolaylaştıran rolünün öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Son bölümdeki sekiz kazanım ise üretim odaklı teknoloji kullanımına yönelik şekillenmektedir:

• BT.4.D1.1. Elektronik atıkları kullanarak bir oyuncak tasarlar.

Elektronik atık bulunamadığı durumda diğer atık malzemelerle herhangi bir teknolojik araç tasarlaması sağlanır.

• BT.5.D1.1. Günlük yaşantıya ilişkin durumlar için basit işlem akışları tasarlar.

Bilgisayar kullanmadan bireysel ve grup olarak, okula hazırlık, kütüphaneden kitap ödünç alma vb. etkinlikler yapılır. Bir labirentte farenin yolunu bulmasına yardım etme, evden okula gitme gibi etkinliklerin işlem akışı tasarlanabilir.

• BT.5.D1.2. Tasarladığı işlem akışını arkadaşlarıyla birlikte uygular.

Öğrencilerin verilen yönergeleri takip etmesi sağlanır.

• BT.5.D1.3. Karışık biçimde verilen işlem adımlarını mantıksal olarak sıralar.

• BT.5.D1.4. Farklı problemlerin çözümü için mantıksal sorgulama yapar.

• BT.5.D1.5. Verilen işlem adımları listesinin içinden hatalı olanları seçerek düzenler.

• BT.5.D1.6. Bilgisayarların komutlarla çalıştığını fark eder.

Bilgisayara komutların doğru sırada verilmesi gerektiği açıklanır.

• BT.5.D1.7. Verilen belirli bir işlem akışı için sonucu tahmin eder.

Bireysel üretkenlik; küçük yaşlarda temelleri atılan mantıksal sorgulama, hata ayıklama ve iş akışı oluşturabilme gibi becerilerin gelişimiyle ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda, ilk seviye içeriklerin büyük bölümü bu kazanım ilişkilerine ayrılmıştır. Bu bilgi ve beceriler öğrencilerin aynı zamanda diğer derslerindeki öğrenmelerini destekleyerek matematik ve bilgisayar bilimi konularına hazır olmaları için gerekli alt yapıyı oluşturacaktır. Bu nedenle bu etkinlik kitabı ile öğrencilere kazandırmayı hedeflediğimiz bilgi ve becerilerin teknoloji kullanımı gerektirmediğini tekrar hatırlatmak isteriz. Ancak eğitim kurumunuzda hali hazırda var olan, öğrencilerin yaşlarına ve bu sınıfın kazanımlarına uygun teknolojik araç-gereçler varsa sürekli olmamakla birlikte tercih edilebilir.

Öğrencilerinizin seviyelerine göre etkinliklerin süresini ayarlayabilir, ihtiyaç duyduğunuzda ikinci düzey etkinliklere de geçebilirsiniz. Etkinlikleri “serbest etkinlik” saatlerinde kullanabileceğiniz gibi etkinliklere ilgili derslerin içerisinde de yer verebilirsiniz.


4. Sınıf Etkinlik Kitabını indirin

4. Sınıf Öğretmen Kitabını indirin


Haftalara bölünmüş ders akış ve materyalleri için tıklayın.